pátek 30. dubna 2010

Duben 2010

Tento měsíc byl z počátku velmi studený. Ke konci se značně oteplilo a tak jsme se radovaly i my, že se kočičky venku konečně zahřejí na sluníčku. Za měsíc duben jsme přijaly 3 dospělé kočky. Kočky jsou nyní odčervené a vykastrované. Jedna (Filipka) pro svůj handikep zůstává s námi v depozitu a je v nabídce "Virtuální adopce". Druhá (Mája) je po kastraci zatím u nás v léčení. Nabízíme ji v sekci "Kočky k osvojení". Třetí (Čiki) našla svůj domov u hodných lidí v Bruntále, kteří se jí ujali v těžkých chvílích a ochránili před jistým touláním a hledáním tak vroucně potřebného domova. Moc děkujeme.

Čirinka

Rambo

Nalezený kocourek a velký kamarád Čičinka.
Čičinek

Kde by skončil, kdyby ne u své hodné majitelky?


Rambo a Čičinek


Fešanda Rybka


Čiko

Čert


BettynkaPrincezna Mia

neděle 25. dubna 2010

Felinoterapie

Jedná se o léčebný kontakt mezi člověkem a kočkou, nebo-li o psychosociální a rehabilitační metodu působení kontaktu člověka s kočkou.Cílem a účinkem je zklidnění, vyrovnanost a pohodová atmosféra.

Pasivní felinoterapie - již pouhá přítomnost kočky pozitivně působí k odbourání pocitu samoty.

Interaktivní - o zvíře je konkrétně pečováno, člověk se cítí obohacen a za zvíře zodpověden. Principem felinoterapie je pozitivní působení v duševní oblasti a tak dochází ke zlepšení zdravotního stavu (když trpí duše, bolí celé tělo). Je to ideální metoda neuróz, stresů a neklidu. Člověk je sebevědomě ovlivněn, cítí se plnohodnotný a obnovuje komunikaci s okolím. Všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, léčba psychických potíží, pocitu úzkosti a fobií formou kontaktu a doteku.

Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie kočky schopné odnímat bolest a utrpení, schopnost najít ztracenou životní rovnováhu, nový smysl života, odnímat pocit osamění, zklamání, opuštěnost.

Mnohdy právě zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží seniory při životě.

Nemocný, handicapovaný či starý člověk se cítí vyhoštěn z lidské společnosti. Mnohdy ztrácí smysl života či dokonce chuť žít. Uzavírá se do sebe, přestává komunikovat s okolím, přitom vnitřně o to více touží po přijetí. Starý člověk touží být potřebný a být ve fyzickém i verbálním kontaktu s živým tvorem. Součástí felinoterapie je přirozené rozvíjení schopností dětí postižených jak fyzicky, tak dětí s mentální poruchou a jejich začlenění do plnohodnotného života.

Tato oblast si zaslouží více pozornosti.

Kočka, v takovémto případě, funguje jako zcela přirozený léčitel a přítel postiženého dítěte, které, aniž si to uvědomuje, je nuceno vytvářet si své priority, učit se zodpovědnosti a rozvíjet své schopnosti jak motorické, tak mentální. Kočka má v těchto situacích dvojí význam. Umožní vytvořit náhradní citovou vazbu, mnohdy velice silnou - lze hovořit až o propojení lidské a zvířecí duše na velmi pevných základech, dává oslabené bytosti pocit zodpovědnosti za své zvíře, který je velmi silnou motivací žít. Od kočky dostáváme mnohem více citu, něhy, duševní harmonii a lásku než požadujeme.

Kočka je ideální terapeut a společník pro osoby s omezenou pohyblivostí.

S kočkami lze komunikovat stejně jako se sobě rovnými bytostmi, navázat hlubší kontakt, čitelný pouhým pohledem. Nelze totiž opomíjet její jisté mystično. Již od pradávna obdivované, přijímané i zatracované, ale stále všudypřítomné... 

Život si cestu vždycky najde, dejme mu tedy šanci.

Aga Grey, 8.11.2006

Felinoterapie je v České republice takřka neznámým, většinou opomíjeným pojmem, vytlačovaným do pozadí známější a náročnější hipoterapií a canisterapií. Jistě, psi jsou nejčastějšími pomocníky člověka, přínos asistenčních, vodicích a signálních psů je značný, velmi záslužný a obdivuhodný. Zaslouží si tedy právem podporu a prezentaci. Kočka nemůže poskytnout člověku pomoc takového formátu, jako tito psi. Ale ruku na srdce, to od ní ani neočekáváme. Požadujeme od ní a dostáváme cit, něhu, duševní harmonii a lásku.

Nejen psi a koně mají léčivé schopnosti - další oblastí naší činnosti je prohlubování povědomí o léčivých terapiích formou využití vrozené energie a empatie zvířat. Právě o tom je felinoterapie ( léčba kočkou), se kterou se snažíme veřejnost maximálně seznamovat, neboť její podstata pomáhá rozvíjet sebeuvědomění především u osob jakkoliv handicapovaných, stejně tak jako si klademe za cíl formou osvěty výchovu dětí a mládeže k zodpovědnosti, což je v době, kdy týrání zvířat stále vzrůstá, zcela nezbytné.

Uzavřený svět, jak z něho ven?

Velice zajímavé výsledky přináší např. vytváření vztahu intuitivní kočky a dětí s mentálním postižením, kterým tato pomáhá odnímat „jinakost“ a uvolňuje v nich skutečnou podstatu lidských citů a vjemů. Postižené dítě je většinou uzavřené, mlčenlivé, problémové. Při postupném citlivém sbližování s využitím prvků zooterapie dítě roztává, usmívá se, reaguje a komunikuje se "zvířecími léčiteli" zcela přirozeně. Ve svém zvláštním světě žijí i senioři - dokázat v nich probudit jiskřičku života, umožnit jim milosrdné zapomnění na krátící se čas - to rozhodně nepovažuji za zbytečné. 

Doposud byla ovšem všeobecně prezentována felinoterapie, ke které se v omezeném časovém limitu využívala vybraná šlechtěná plemena ( např. ragdoll, mainská mývalí, siamská, orientální a další )

Samozřejmě, nelze klást do roviny terapie skupinové, kdy se terapeut s kočkou vydá mezi cílovou skupinu, např.dětí či seniorů. V případě návštěvní činnosti je nezbytné dodržovat daná pravidla, zde jsou ušlechtilé kočky díky cíleně vytvářené povaze plně využitelné.

Princip felinoterapie lze však pojmout i způsobem, že cílová skupina navštíví naše depozitum, kde má možnost dozvědět se o kočičích schopnostech více a zároveň se seznámit s kočičími „léčiteli“ přímo na místě, v prostředí, kde žijí. Kočky se tak zbytečně nestresují převozy a hosté mají možnost poznat mnohem více včetně problematiky provozu našeho depozita. Tím pádem přichází v úvahu vytvoření mnohem užšího vztahu přítomných. Zároveň můžeme děti a mládež motivovat k zodpovědnějšímu přístupu ke zvířatům jako takovým.
Za kočky jsme samozřejmě plně zodpovědni a přímý kontakt se zvířetem umožňujeme pouze tehdy, odpovídá-li tomu situace.
I mezi našimi kočkami jsou samozřejmě vybraní komunikativní jedinci, kterým byly terapeutické schopnosti dány, nehrozí tedy, že by na návštěvníky útočila mňoukající smečka ;-)

Majitelé koček a felinoterapie

Málokdo si však uvědomí, že každý majitel kočky je zároveň „jejím klientem“.
Jakmile se dostanete do společnosti kočky, záleží jen na Vás, zda její vrozené schopnosti využijete či nikoliv. Pokud s vámi ovšem sdílí společnou domácnost, 
dostává se vám působení její energie víceméně automaticky a stabilně.
A vůbec nezáleží na tom, zda chováte šlechtěné plemeno či se k vám lísá obyčejná pouliční míca, kterou jste našli zuboženou v parku.
Odvážím se přímo tvrdit, že zvíře, které prošlo „svým peklem“, je o to více empatické, a že účelově šlechtěné plemeno nikdy nebude disponovat takovou mírou intuice jako kočka, která už „ví své“.
Nejedna kočka ztratila následkem „lidského přístupu“, v němž platí, že zvíře je především tvor sloužící k uspokojení potřeb jeho majitele, důvěru v člověka, a přesto dokázala na lidské bytosti nezanevřít a neztratila ani schopnost rozdávat svoji energii. 

Všichni víme, že když bolí tělo, existují analgetika... Když "bolí duše" vytrácí se motivace a chuť žít. Máte v rodině či v okruhu svých blízkých handicapovanou či zklamanou osobu nebo seniora ? Potýkáte se s problémem postižení svého dítěteJste v těžké životní situaci? Pak jistě sami nejlépe víte, jak bolí lhostejnost a nezájem. 

V čem tkví podstata felinoterapie?

Jedná se o léčebný kontakt mezi člověkem a kočkou. Psychosociální a rehabilitační metodu podpory zdraví, která využívá pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou, poskytující motivační podněty k uzdravení, odpočinku či stabilizaci organismu.
Probíhá buď terapie cílená, jejíž výsledky se dají objektivně posoudit nebo terapie relaxační, jejímž cílem a účinkem je navození zklidnění, vyrovnanosti, pohodové atmosféry.
Forma felinoterapie může být pasivní – již pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty nebo forma interaktivní – o zvíře je již konkrétně pečováno, vztah je posunut do roviny vzájemného obohacování se a sounáležitosti. Člověk cítí za zvíře zodpovědnost.
Principem felinoterapie je soustavné pozitivní působení na cílovou skupinu osob, s cílem rozvíjet harmonii především v duševní oblasti. Současně však dochází i ke zlepšení fyzického zdravotního stavu, protože, když trpí duše, bolí celé tělo.

A stres je pryč

Felinoterapie je ideální podpůrná metoda při léčbě závislostí, neuróz, stresu, neklidu. Cílem terapie je korekce problémového chování, mírnění důsledků postižení, a to především formou přijímání sebe jako plnohodnotné bytosti, pozitivního ovlivnění sebevědomí a sebehodnocení postiženého, obnovení komunikace s okolním světem.
Všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, léčbě psychických potíží, stresu, pocitů úzkosti a fóbií formou bezprostředního kontaktu a doteku.

Pomáhá komunikovat

Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie kočky, schopné odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží seniory při životě.
Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Nemocný, handicapovaný či starý člověk se může cítit vyhoštěn z lidské společnosti, mnohdy ztrácí smysl života či dokonce chuť žít. Následně se uzavírá do sebe, přestává komunikovat s okolím, navazování kontaktů mu činí čím dál větší potíže. Přitom vnitřně o to více touží po přijetí, vnímá samotu a bolest mnohem intenzivněji než člověk zdravý či v produktivním věku. Postižený, bezmocný či starý člověk touží být přijímán bez podmínek, touží po sounáležitosti a pocitu blízkosti, fyzickém i verbálním kontaktu s živým tvorem.

Kočky a děti

Nedílnou součástí felinoterapie je přirozené rozvíjení schopností dětí postižených i dětí s mentální poruchou. Tato oblast si zaslouží stále více pozornosti, neboť kočka v takovém případě funguje jako zcela přirozený léčitel a přítel postiženého dítěte, které, aniž si to uvědomuje, je nuceno utvářet si své priority, učit se zodpovědnosti a rozvíjet své schopnosti jak motorické, tak mentální.
Kočka má v těchto situacích dvojí význam. Umožní vytvoření náhradní citové velice silné vazby, někdy lze hovořit až o propojení lidské a zvířecí duše. Prostřednictvím kočky je potřebným osobám umožněno lépe komunikovat s okolím, zvíře může hrát roli jakéhosi prostředníka při opětovném navazování kontaktů, dává oslabené bytosti pocit zodpovědnosti za své zvíře, který je velmi silnou motivací pro život.

Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí

Léčebné působení kočky může probíhat i v omezeném prostoru, kočka nevyžaduje pravidelné venčení, výcvik, fyzickou spoluúčast. Kočka si vystačí, postará se o sebe sama a přitom dokáže vyzařovat velice silnou pozitivní energii. Je tedy ideálním „terapeutem“ a společníkem pro osoby s omezenou pohyblivostí, kam patří jak tělesně postižení, tak většina seniorů. Nelze totiž opomíjet jisté kočičí mystično, již odpradávna obdivované, přijímané i zatracované, ale všudypřítomné …
Nelze samozřejmě srovnávat typické povahové vlastnosti zvířat tak odlišných, jako je například pes a kočka. Pes, extrovert, předurčen k družnosti a oddané poslušnosti je takřka protipólem introvertní kočky, která je vyhraněnou individualitou, samostatnou osobností s vlastním názorem. Ano, kočky si vytvářejí vlastní názor na člověka již při prvním kontaktu. Tento moment je mnohdy rozhodujícím pro další soužití. Pokud ovšem kočka člověka přijme do svého teritoria, jde o vztah velmi silný a rovnocenný.

Spojení světů

S kočkami lze komunikovat stejně tak, jako se sobě rovnými blízkými bytostmi.
Jde jen o to, umět navázat vzájemný hlubší kontakt, čitelný pouhým pohledem. Vzájemné spojení dvou odlišných, a přesto tolik podobných světů by nemělo zůstat opomíjeno a nedoceněno.
Felinoterapii se věnuji, protože mojí srdeční záležitostí jsou právě kočky, ale dodávám, že velice prospěšná a záslužná je přítomnost jakéhokoliv zvířete, i kdyby se mělo jednat o fretku, králíka, křečka, papouška či rybičky v akváriu. Skutečnost, že léčebná terapie dalších němých tváří nebyla dosud definována a pojmenována, nic nemění na její existenci.

Text: (c) Aga Grey

sobota 24. dubna 2010

Maru, nejoblíbenější kočka na YouTube

Určitě znáte video portál YouTube.com. Tam se nejoblíbenější kočkou stala "číča" Maru, jejíž majitelka jí pro její zábavu vymýšlí neustále nové a nové vybití. že je Maru opravdu úspěšná dokazuje i fajt, že v Japonsku vydali dokonce i DVD s jejími kousky. Všeobecně je známo, že kočička není náročná na drahé hračky, stačí ji i obyčejná krabice - viz video.

úterý 20. dubna 2010

O nás


Jsme občanské sdružení Kočky Bruntál, které bylo zaregistrováno 7. dubna 2010 s cílem pomáhat opuštěným, týraným a plachým kočkám.

Působíme zejména v Bruntále. Výbor je ve složení:
  • Dagmar Veselá, která zajišťuje veterinární péči, administrativu, vede účetnictví, chod sdružení a vystupuje svým jménem za o.s. K.B.
  • Monika Prosová, která má na starosti komunikaci s dalšími organizacemi, propagaci osvěty a návrhy na další činnost.
  • Zdenka Svobodová, má na starosti agitaci dobrovolníků.

Zaměřujeme se především na péči koček špatného zdravotního stavu, žijící v nevyhovujících podmínkách, či osiřelá mláďata. Zvířata přebíráme do své péče, léčíme a hledáme pro ně náhradní domovy.Naši činnost považujeme za důležitou a potřebnou. Protože lidé a zvířata patří od pradávna k sobě. Těm, co na to zapomněli, chceme tuto lásku ke zvířatům připomenout. Snažíme se napravit to, co lidé pokazili!!!
Kontakt

* Kontakty *

+420 776 839 044 - Veselá Dagmar
  +420 774 360 520 - Prosová Monika
       +420 724 837 146 - Svobodová Zdenka
__________________________________________

* E-mail *

dvjv@seznam.cz
__________________________________________

Facebook *
__________________________________________

* Účet *

č.ú.: 236711407/0300
__________________________________________

* Adresa *

Žlutý kopec 3
792 01 Bruntál
pondělí 19. dubna 2010

Pomozte kočičkám

Péče o kočičky je hrazena z finančních darů milovníků koček a z našich kapes. Nejsme zaštítěni žádným velkým sponzorem a nedostáváme ani pravidelné dotace, ze kterých bychom mohli naši činnost financovat.

Jsme nezisková organizace, proto uvítáme jakýkoli finanční či materiální dar nebo dobrovolnou výpomoc.

Z materiálních darů velmi oceníme kvalitní krmivo (prosíme krmivo lepší třídy - konzervy a granule).

Odchycené kočičky mají často špatný výživový stav.

Potřeby pro kočičky: přepravky, záchodky, škrabadla, různé misky pro kočičky, steliva bez parfemace, koberce, hračky, deky, papírové ubrousky, kapesníčky, klece větší i menší (pro kočičky buď v karanténě nebo po operacích), igelitové pytle a pytlíky do košů, pevná pletiva do oken v depozitech.

Dobrovolná pomoc: kopírování a tisk propagačních materiálů.

Dočasné hlídání některých kočiček, které z různých důvodů nemohou pobývat v našem depozitu s ostatními kočkami (nesnášenlivost či zdravotní stav). Pomoci hledat lidi, kteří budou ochotni pomoci.

Pomozte kočičkám, které prosí o pomoc!!!
  • adopcí opuštěného zvířete
  • virtuální adopcí - pomoc zvířátkům (kočičkám), které zůstávají v depozitech dlouhodobě. Případně navždy. Nejčastěji ze zdravotních důvodů (vhodné pro ty, kteří nemohou mít doma kočičku)
  • pokud víte o opuštěné kočičce na ulici,přítulné nebo zraněné, vezměte ji a umístěte někam odkud neuteče (domů, do sklepa, do auta apod.).Pak nás prosím kontaktujte. My si pro kočičku přijedeme. Pokud to bude ve Vašich silách, kočičku zaneste k veterináři, ten odhadne přibližný věk a zkontroluje zdravotní stav. Budeme rádi za Vaši velkou pomoc.
  • chcete-li nám pomoci, napište, co nám můžete nabídnout. Máme zájem o všechny, co myslí svou pomoc kočičkám vážně.
Dobrovolníci se zájmem pomoci kočičkám jsou vítáni!!!

Pokud se rozhodnete zapojit do naší činnosti, staňte se NAŠÍM ČLENEM!!!

Všem, kteří pomohli a pomohou za vše moc děkují "KOČKY BRUNTÁL O.S."

neděle 18. dubna 2010

Naši sponzoři


Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. - Kočky Bruntál z. sPoděkování patří také všem úžasným lidem, kteří nosí do našeho obchodu Outlet shop v Bruntále, kočičí granule a konzervy, přispívají také drobnými fin. dárky. Velmi nám tím pomáhají. Opravdu moc děkujeme!!!
Naši stálí sponzoři

OUTLET shop
Veselá Dagmar
Zámecké nám.1, Bruntál

Štefanová Luďka
Bruntál

  Svobodová Zdenka a její manžel  Jaroslav
Bruntál

Kroupa Zdeněk
Bruntál

Oppová Alice
Černošice u Prahy


MUDr.KOPŘIVA Otakar
Vrbno pod Pradědem

Vinter Vladimír, Danuška a Jaruška
Bruntál

Mikulčáková Jaruška
Bruntál

Sadílková Milena
Vrbno pod Pradědem

MVDr.Barnasíková
Ostrava

MVDr.Palinkas Zoltán
Opava

Dorazilová Sylva
Krnov

MVDr. Máčel Vít
Opava

Město Bruntál


Domácí depozita

Depozitum je soukromý chov zvířat, který můžete mít doma (byt). Je výhodnější než útulek, jelikož je v něm méně zvířat (koček) a máte více času na péči o ně. Musíte samozřejmě dodržovat zákon a hygienické podmínky. Kočičky si zde zvykají na člověka (vhodné k pozdějšímu umístění). Mají zde řádnou péči, 2x denně krmení, úklid prostor a čištění záchodků. Pokud se rozhodnete i Vy kočičkám pomoci Vaším depozitem, budeme moc rádi. V těchto měsících se rodí mnoho koťátek.Jak mnozí z nás vědí, končí v hrozných podmínkách, trpí hlady a umírají opuštěné bez mámy a domova.

Pomozte pokud můžete.

Každá sebemenší pomoc je velkým vítězstvím pro tohoto 
úžasného kočičího tvorečka.

Prosíme za kočičky.

Pomůžeme Vám s léky a s krmivem, budeme v kontaktu.

tel: 776 839 044, 608 062 894

Kočky Bruntál o.s. Vám za pomoc děkují

***********************************************************

Chcete se stát domácím depozitem?

Pečovatelé v domácích depozitech jsou zpravidla našimi přáteli, ale to není podmínkou.. Mezi vedením a depozitem je uzavřena smlouva o poskytnutí dočasného azylu pro zvířata. Svou práci dělají dobrovolně a bez nároku na odměnu. Často dotují krmivo pro kočky ze svého. Těmto lidem patří náš veliký dík za to, že jsou ochotni věnovat svůj čas a svůj domov těmto zvířatům. Někteří pečovatelé si naše zvířata natolik oblíbí, takže se stane, že svěřené kočičky najdou v novém depozitu i svůj trvalý domov.
Díky Vám za to!!!

Od domácího depozita požadujeme zajištění každodenní péče o zvířata. Stravu a dostatek prostoru k volnému pohybu. Zabezpečit potřebnou hygienu, zvíře pravidelně očkovat proti infekčním chorobám, v případě potřeby poskytnou zvířeti potřebné veterinární ošetření a dodržovat předepsaný léčebný postup. Prostě, zvíře by si zde mělo zvyknou na společný život s člověkem a po určité době je nabídnuto k osvojení k lidem.

Staňte se domácím depozitem pro kočičky  v Bruntále, budou Vám vděčny!!!