čtvrtek 26. srpna 2010

Zákony pro zvířata

Kdo má povinnost postarat se o opuštěná a toulavá zvířata? 

Podle našeho právního řádu je jakékoliv zvíře v naší péči věc, stejně jako například deštník nebo jízdní kolo. Jestliže se vám například pes zaběhne, stává se věcí ztracenou a pokud jej někdo najde, jedná se o věc nalezenou. A na to myslí Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který říká: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo“. Toulavé nebo opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku. Postačuje ovšem i oznámení místa nálezu zvířete obci. Nálezce není povinen zvíře odchytávat. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení nebo ohrozit zdraví či život zvířete i člověka. Obecní úřad má povinnost se o toulavé zvíře jako věc nalezenou postarat. Také Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v § 46 stanoví, že obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténou odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám. Kdo si ponechá nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění. 

Mohou obce nějakým způsobem regulovat chov zvířat? 

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti vydáním obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány. Podle Zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, stanovit způsob jejich označování a rovněž může zajistit odchyt toulavých a opuštěných zvířat. 

Kdo hradí náklady spojené s umístěním zvířat do útulku? 

Podle ustanovení § 46 Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete (není-li znám jeho chovatel) obec na území které k nálezu zvířete došlo. Zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník však stanoví, že pokud se o zvíře, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci přihlásí majitel, je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. 

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete?

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek - řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Novela zákona 273/2008 o Policii ČR přinesla novou možnost vstupovat policii na pozemek, kde je podezření pro týrání zvířat, což bývalo velmi palčivým problémem, když majitel nebyl přítomen nebo odmítal policii vpustit.

Co se považuje za týrání zvířete
(podle zákona č.246/92 Sb.)

- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
- Omezovat výživu zvířete.
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
- Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).

Jak postupovat krok za krokem

- Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
- Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
- Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
- Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
- Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.
- Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila.

Žádné komentáře:

Okomentovat